Ana Sayfa / POLİSLİK / Polis Nedir? Polisin Görevleri Nelerdir?
polis-nedir-gorevleri

Polis Nedir? Polisin Görevleri Nelerdir?

Polis kelimesi anlam olarak kentte kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlamakla görevli örgüt olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz de emniyet teşkilatının kuruluşu ise 1845 yılına dayanmaktadır. 1845 yılında Osmanlı devleti zamanında ilk olarak ortaya çıkan polis kavramı günümüzde önemi artarak devam etmektedir.

PVSK’ ya Göre Polis Nedir?
Pvsk yani açılımı polis vazife ve salahiyet kanunu olan kanuna göre polisin tanımı şu şekilde yapılmıştır. Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Polis yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. Polisin görevi polis vazife ve salahiyet kanunda da görüldüğü üzere oldukça kapsamlıdır.

Polisin Görevleri Nelerdir?
Polis vazife ve salahiyet kanununda polisin görevlerine de detaylı şekilde değinilmiştir. Polis ve vazife salahiyet kanununun 2. maddesinde polisin görevlerinin neler olduğuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,

B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.

Aşağıda yazılı hallerde:

1 – Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,

2 – Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için,

3 – Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,

4 – Hükümete karşı, şiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,

5 -Zabıtaca muhafaza altına alınan şahıslara, bina veya tesislere, meskün veya gayrımeskün yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,

6 – Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan şahısların yakalanması için,

7 – İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için,

8 – Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için,

9 – Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,

10 – Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için,

11 – Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için,

12 – Herhangi bir sebeple tıkanmış olan yolların trafiğe açılması için,

13 – Yukardaki maddeler dışında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir